Chính sách bảo mật

Dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi:

BotUp xử lý thông tin gì liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba?

Tùy thuộc cách bạn cài đặt dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sử dụng một số chức năng được cung cấp bởi các bên thứ ba. Một số chức năng này cần thêm thông tin hoặc dữ liệu cá nhân được xử lý bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba. Xin lưu ý rằng bạn vẫn là khách hàng của chúng tôi, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để xử lý dữ liệu cá nhân theo chức năng đã cài đặt cho người dùng của bạn và dịch vụ của chúng tôi vẫn là bộ xử lý của dữ liệu đó. Vì vậy, việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đối với người dùng của bạn là trách nhiệm của bạn.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi về vấn đề này như sau:

**********************

Chuyển dữ liệu trên Dịch vụ của chúng tôi sang Google sheet:

 

Dịch vụ của chúng tôi có chức năng gửi dữ liệu từ ứng dụng mà bạn đã tạo trên nền tảng BotUp tới Google Sheet. Bạn có thể cung cấp nội dung cho các trang tính này và chia sẻ một số thông tin nhất định, ví dụ: địa chỉ email của người dùng bot. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng này, việc xử lý một số dữ liệu là bắt buộc và sẽ chỉ được thực hiện thay mặt bạn.

Với mục đích này, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, đặc biệt là ID Google hoặc địa chỉ email. Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như access token, refresh token hoặc ID bảng tính.

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập được chỉ được xử lý để cung cấp các chức năng như đã mô tả ở trên. Ngoại trừ địa chỉ email của quản trị viên bot có thể được chia sẻ với các quản trị viên khác trong phạm vi cần thiết để cung cấp chức năng trên, không có dữ liệu được xử lý nào được chia sẻ với các bên thứ ba nếu như không được nêu trong chính sách bảo mật này.

 

Để tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, chúng tôi đề xuất bạn nên thông báo cho người dùng của mình về việc xử lý này bằng cách thêm đoạn sau vào chính sách bảo mật của bạn, mà không cần đưa ra thêm bất kỳ cam đoan nào về các quy định pháp lý nói trên:

 

“Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng các công cụ của bên thứ ba, trong đó, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của BotUp. BotUp là một nền tảng trực tuyến cho phép chúng tôi dễ dàng xây dựng, lưu trữ và quản lý các ứng dụng. Chúng tôi sử dụng một số chức năng nhất định cho phép gửi dữ liệu tới Google Sheet được cung cấp bởi một ứng dụng mà chúng tôi đã xây dựng trên nền tảng BotUp. Để bạn có thể sử dụng chức năng này, việc BotUp và Google xử lý một số dữ liệu nhất định là bắt buộc. Với mục đích này, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ email. Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như access token, refresh token hoặc ID bảng tính. Tất cả thông tin chúng tôi thu thập được xử lý chỉ để cung cấp các chức năng như được mô tả ở trên. Không có dữ liệu được xử lý nào được chia sẻ với các bên thứ ba ngoài những bên đã nêu trong Chính sách bảo mật này.”